Oral History bibliography


This is a selected bibliography of works in Slovak on oral history that a Slovak professor of ethnography sent for me to share with you. I have put an asterisk (*) next to the ones I think would be of most interest to you:

Biograf, (journal) published in the 1990's.


Benušková, Z.: Nácrt využitia metódy oral history v spolocenskovedných disciplínach. In:  Etnologické rozpravy c.1, 1996, s.24-30


Botiková, M.: Pamät žien (za socializmu). Slovenský národopis 49, 2001, c.2, s.244-246


Botiková, M.: Spôsoby prežívania kríz podla výskumov pamäti žien. In: Malé dejiny velkých udalostí 1: v Cesko(a)Slovensku po roku 1948,1968,1989. Bratislava: ARM 333, 2005. S. 157-167.


Frýdlová P.: Ženská vydrží víc než clovek. Dvacáté století v životních príbezích deseti žen. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2007


Frýdlová P.: Ženám patrí pulka nebe. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2007


Herzánová, L.: Autobiografia a životopisné zápisky ako pramen. Etnologické rozpravy c.2,2003, s. 65-80.


Herzánová, L.: Autobiografie, denníky a životopisné zápisky ako pramen pri výskume staroby v Bratislave a vo Viedni. In: Malé dejiny velkých udalostí II. (zost. Profantová, Z.) Etnologické štúdie 13. Ústav etnológie SAV, Ústav pamäti národa, Bratislava, 2005, s.150-168


Hlôšková, H.: Kategória minulosti v rozprávacskej stratégii. Slovenský národopis 44, 1996, c.3, s.319-333


Hlôšková, H.: "Tak koncím spoved svojho života" - autobiografia slúžky. In: Žena z pohladu etnológie.(zost. Hlôšková, H. - Lešcák, M.) Bratislava, 1998, s.88-98


Hlôšková, H. Životné hodnoty v ženskej autobiografii. In: Tradícia, etika a civilizacné zmeny.(zost. Jakubíková, K.) Bratislava, 1999, s.112-121


Kiczková, Z. a kol.: Pamät žien. O skúsenosti sebautvárania v biografických rozhovoroch. Iris, Bratislava 2006


Kovacevicová, S.: Preskakovanie polienok. Vyd. Logos, Bratislava 2001


Kusá, Z.: Prvá republika v autobiografických rozprávaniach clenov rodín predprevratovej slovenskej inteligencie. In: Sociologický casopis 29,1993, c.1, s. 43-57


Kusá, Z.: Dilemy nad tichom v autobiografických rozprávaniach. In: Etnologické rozpravy c.1, 1996 s.38-48


Mannová, E. Oral history a historiografia. In: Etnologické rozpravy c. 1, 1996, s.31-37


Nosková, Jana: Reemigrace a usídlování volynských Cechu v interpretacích aktéru a odborné literatury. Ústav evropské etnologie FF MU Brno 2007


Plichtová, J.: Metódy sociálnej psychológie zblízka. Kvalitatívne a kvantitatívne skúmanie sociálnych reprezentácií. Bratislava: MÉDIA 2002


Profantová, Z. (zost.): Malé dejiny velkých udalostí v Cesko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989. I. a II. Etnologické štúdie 13. Bratislava : ÚEt SAV a Ústav pamäti národa, Tomáš Písecký –ARM 333, 2005


Salner, P.: Svedectvo tých, ktorí prežili holocaust. In: Slovenský národopis, 43, 1995, s. 445-460.


Salner, P.: Prežili holokaust. Veda, Bratislava 1997. 189 s.


* Vanek, M.: Orální historie ve výskumu soudobých dejin. Ústav pro soudobé dejiny AV CR. Praha. 2004 (kap. I.Nástin vývoje, s.18-53)


Vanek, M. –Mücke, P. –Pelikánová, H.: Naslouchat hlasum pameti. Teoretické a praktické aspekty orální historie. Ústav pro soudobé dejiny AV CR. Praha 2007


Vrzgulová, M. (Ed.): Videli sme holokaust. Nadácia Milana Šimecku, Bratislava 2002


Vrzgulová, M.: Deti holokaustu. Dokumentacné stredisko holokaustu. Bratislava 2007


* Vrzgulová, Monika: Ústne histórie 20. storocia a výucba dejín. In: Malé dejiny velkých udalostí v Cesko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989. I. Zuzana Profantová (Ed., ved. red. a zost.). Etnologické štúdie 13. Bratislava : ÚEt SAV a Ústav pamäti národa, Tomáš Písecký –ARM 333, 2005 a, s. 206-214.